Regulamin Crosshouse

1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez klub Crosshouse prowadzony przez Mateusz Witek (dalej: „Członek Klubu”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z klubu Crosshouse (dalej „Umowa”), z Mateuszem Witkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą prezentacjemultimedialne.eu Mateusz Witek, w Warszawie (01-592), przy ul. Słowackiego 27/33 m. 58, NIP: 525-234-58-82, prowadzącym klub działający pod marką Crosshouse w Warszawie przy ul. Ciołka 13 (dalej: „Klub”).

2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu formularza aplikacyjnego — Umowy na korzystanie z Klubu działającego pod marką Crosshouse, wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.

4. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienną kartę klubową, która stanowić będzie jednocześnie kartę dostępu do Klubu. Dla prawidłowego wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Członka Klubu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres do korespondencji, numer PESEL, adres email i numer telefonu.

5. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karty klubowej przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.

6. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia otrzymanej karty klubowej, wystawienie duplikatu karty klubowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 30 zł (trzydziestu złotych).

7. Klub nie posiada recepcji. W wyznaczonych godzinach dla Członków Klubu dostępny będzie Manager Klubu, z którym Członkowie Klubu będą mogli omówić kwestie związane z ich członkostwem w Klubie.

8. Wejście do Klubu następuje przez automatyczne drzwi otwierane przy pomocy karty klubowej. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu. W ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.

9. Umożliwienie dostępu do Klubu przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej poprzez użyczenie karty klubowej lub w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. Za załamanie zakazu wskazanego w zdaniu poprzednim na Członka Klubu nałożona zostanie kara umowna w wysokości 100 zł (stu złotych), zawieszenie członkostwa lub pozbawienie członkostwa.

10. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego rodzaju członkostwa, korzystać z siłowni, oraz zajęć grupowych. 11. Korzystanie z usług Klubu może odbywać się również na podstawie umowy z partnerem zewnętrznym w oparciu o karty Multisport, FitProfit, OK System, BeActive. 12. Jednorazowe skorzystanie z usług Klubu dla osoby niebędącej Członkiem Klubu jest możliwe za opłatą 30 zł (trzydziestu złotych).

13. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia, mającym skutek na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Umowa została wypowiedziana.

14. Rozróżniane są trzy rodzaje członkostwa: „OPEN” uprawniający do korzystania z usług Klubu w godzinach jego otwarcia, „PORANNY” uprawniający do korzystania z usług Klubu w godzinach od jego otwarcia do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty, niedziele oraz święta w godzinach otwarcia Klubu oraz "Studencki" uprawniający do korzystania z usług Klubu w godzinach od jego otwarcia do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty, niedziele oraz święta w godzinach otwarcia Klubu. Zmiany w zakresie i rodzajach członkostwa mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany Regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić w sposób istotny warunków Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem.

15. Opłaty członkowskie obowiązują w wysokości określonej w Umowie i obejmują: a) płatności jednorazowe, płatne w dniu podpisania formularza aplikacyjnego: I. opłata wpisowa wynosząca 50 złotych, II. opłata cząstkowa (zwana dalej „Pro Ratą”) wynosząca proporcjonalnie do ilości dni pozostałych w miesiącu od daty podpisania formularza aplikacyjnego, b) płatności cykliczne, płatne z góry zgodnie z deklarowanym rodzajem członkostwa do 5 dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.

16. Opłata wpisowa ma charakter bezzwrotny.

17. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje członkostwa określa Umowa. W przypadku zmiany wysokości opłaty Klub zawiadamia Członka Klubu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. W przypadku sprzeciwu Członka Klubu na wprowadzone zamiany, Członkowi Klubu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.

18. W przypadku członkostwa „OPEN” oraz „PORANNY” każdy kolejny siódmy miesiąc jest darmowy. 19. Cena opłat cyklicznych nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 20. Opłaty cykliczne należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Podpisując Umowę, Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty cykliczne przez cały okres trwania Umowy. 21. Opłata cykliczna płatna jest za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu. 22. W przypadku nieterminowych płatności opłat cyklicznych Klub będzie naliczał odsetki w wysokości ustawowej od nieterminowych płatności naliczając je od dnia następnego od daty płatności danej opłaty cyklicznej i będzie obciążał tymi odsetkami Członka Klubu.

23. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty wpisowej wraz z należnymi bieżącymi opłatami cyklicznymi. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub.

24. W razie powstania zaległości z tytułu opłat cyklicznych przekraczających 7 dni, Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów – telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie Członka Klubu o zaległościach oraz o możliwości zawieszenia dostępu Członka Klubu do Klubu i wyznaczeniu 7 dniowego terminu zapłaty zaległości, może, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu. Zawieszenie Członka Klubu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga dodatkowego zawiadomienia Członka Klubu o tym fakcie.

25. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.

26. Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Członek Klubu, w przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni pomimo wezwania do zapłaty należności wynikających z Umowy, w szczególności opłaty za karnet, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

27. Klub może dokonać zmiany wysokości opłat cyklicznych pod warunkiem powiadomienia Członka Klubu o tym fakcie na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Członek klubu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia wprowadzenia podwyższenia opłat cyklicznych.

28. Członek Klubu może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku jednoczesnej nieprzerwanej niedostępności Klubu wskazanego w punkcie 1 Regulaminu Klubu, trwającej dłużej niż 14 dni.

29. Klub może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu.

30. Wypowiedzenie Umowy dla swej skuteczności powinno zostać dokonane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

31. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy czas, przez który z winy Klubu Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 8 godzin w danym dniu, Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny opłaty cyklicznej, potrącana z opłaty cyklicznej za kolejny miesiąc albo zwracana Członkowi Klubu gotówką.

32. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

33. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.

34. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

35. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.

36. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.

37. Członek Klubu może korzystać z zamykanych szafek udostępnionych przez Klub wyłącznie podczas swojej obecności w Klubie. Szafki w Klubie są opróżniane codziennie o godzinie 00:00. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po tym czasie traktowane będą jako przedmioty pozostawione z zamiarem wyzbycia się ich własności. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach.

38. Istnieje możliwość wynajęcia szafki za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł (dwudziestu pięciu złotych) miesięcznie. W takim wypadku rzeczy pozostawione przez Członka Klubu poza jego obecnością w Klubie nie będą z niej opróżniane.

39. Zgubienie kluczyka do szafki powoduje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł (trzydziestu złotych).

40. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

41. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik Klubu.

42. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.

43. Pracownik Klubu ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w Klubie.

44. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Klubu. Zmieniony Regulamin Klubu będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej.

45. Przystępując do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

46. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

47. Pierwsze darmowe wejście dla nowych członków klubu można wygenerować na stronie www.crosshouse.waw.pl/pierwszewejscie.